OFORTA DARBNĪCA

”OFORTA ĢILDE” biedrība, kas galvenokārt turpina grafikas radošo procesu  nepārtrauktību, rūpējas par LMS Eksperimentālās oforta darbnīcas vēsturiskā mantojuma  saglabāšanu un oforta, kā unikāla mākslas veida tradīciju turpināšanu, izglītojot sabiedrību  grafikas jomā un popularizējot galvenokārt dobspiedes tehnikas, un pulcina ap  darbnīcu  šajās tehnikās  strādājošos profesionālos māksliniekus, gan šī mākslas veida cienītājus un  pielūdzējus.
Galvenie „Oforta ģildes” mērķi un uzdevumi ir tieši saistīti ar grafikas materiālo bāzi 11. Novembra krastmalā 35, kas balstās ne tikai uz saudzīgu attieksmi pret eksperimentālo oforta darbnīcu, kā kultūrvēsturisku mantojumu ar savdabīgiem objektiem ( iekārtas, vecās preses), bet arī ar savu iniciatīvu un sistemātisku darbību rada apstākļus, kuri veicina un nodrošina inovatīvai grafikas mākslas attīstībai labvēlīgu vidi.
Šo mērķu un uzdevumu sasniegšanu, uzņemoties atbildību par darbnīcas funkcionēšanu , kopš 1990-tiem gadiem turpina pildīt neliela grupa profesionālo grafiķu. Laiks pierādīja, ka abu darbnīcu - oforta un litogrāfijas - apsaimniekošanas modulis vairs nedarbojas. Pārmaiņu  rezultātā, reorganizējot biedrību „Grafikas kamera“, (kura turpina vadīt litogrāfijas darbnīcas darbu ), 2010. gada 1martā tika nodibināta biedrība “Oforta ģilde“, kas uzņemas atbildību par “Eksperimentālās oforta darbnīcas“ funkcionēšanu  un turpina šīs darbnīcas  moduļa attīstīšanu un pilnveidošanu.
Pēc biedrības statūtiem ”OFORTA ĢILDES” mērķi ir:
-  sabiedriskā labuma darbība, kas veido kopīgu interešu koordinējošo radošās sadarbības sistēmu oforta tehnikā strādājošiem profesionāliem māksliniekiem,  turpinot šī unikālā mākslas veida tradīcijas un radošo procesu nepārtrūkstamību,
- stimulēt Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātēs, realizējot projektus, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas - meistardarbnīcas topošajiem grafiķiem,
* palīdzēt materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos, piesaistot šī mākslas veida cienītājus un pielūdzējus.
Oforta Ģildes pastāvēšana un iestāšanās sistēma tiek balstīta uz koleģiālo attieksmi un savstarpēju cieņu, profesionāli -  radošā gara uzturēšanu un izpalīdzību. Jaunieši, kas kandidē un  vēlas papildināt Ģildes biedru rindas, palīdz vecmeistariem fiziski realizēt ieceres materiālā (dažādi smagi mehāniskās dabas procesi), pretī no cienītiem meistariem saņemot lietderīgus padomus savu darbu realizēšanai. Nepārtraukts dialogs un interese pilnveidoties, liek virzīties uz priekšu, izmantojot lielisku profesionālās pieredzes iespēju starp dažādu paaudžu māksliniekiem.
Mācekļi kas ieinteresēti profesionālajā attīstībā un pilnveidošanā, iegūstot meistara statusu var apmeklēt darbnīcu par brīvu ( vecmeistari tāpat ) Radoši strādājot tiek sagatavoti jauni darbi, kuri tiek demonstrēti meistarklašu laikā. Pēc iestāšanas apstiprinājuma tie paliek Ģildes kolekcijā.
”Oforta Ģildes” statūti paredz iespēju integrēties ārzemju māksliniekiem Biedrībā, kā Ģildes Goda biedram , piedāvājot dažādu pasaules valstu māksliniekiem izmantot darbnīcu telpas, darbu realizēšanai.
Pēc iestāšanās Ģildē nolikuma:
Informācija par UZŅEMŠANU  biedrībā ”Oforta ģilde”  (pēc biedrības statūtiem):
4.1. Ģildē var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas strādā un turpina oforta tradīcijas savā radošajā darbībā, attīstot un pilnveidojot savas profesionālās spējas un iemaņas, dalās pieredzē un popularizē šo mākslas veidu sabiedrībā.
Uzņemšanas kārtību nosaka Ģildes kopsapulces apstiprināts biedru uzņemšanas Nolikums.
4.4. Ģildes biedriem saskaņā ar kopsapulces apstiprinātiem noteikumiem valde piešķir sekojošu statusu:  Ģildes Māceklis, Ģildes  Meistars, Ģildes Vecmeistars.
14. Par Ģildes Goda biedru  var kļūt jebkura rīcībspējīga  fiziska persona (arī persona,  kas nav Latvijas pilsonis):
- kura ilgstoši strādājusi un devusi lielu  ieguldījumu oforta tehnikas attīstībā, kura vēlas papildināt un bagātināt  Ģildes kolekciju ar saviem darbiem, kas strādā un  turpina oforta tradīcijas sava radošajā darbībā un vēlās aktīvi piedalīties kopējos sadarbības un radošās apmaiņas projektos;
- kura ar savām aktivitātēm un darbu ir pierādījusi spēju   līdzdarboties Oforta Ģildes pamatmērķu labā, ceļot tās  prestižu.
15. Par Ģildes Goda biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska (arī persona, kas nav Latvijas pilsonis) un juridiska persona ( arī juridiska persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikā), kas finansiāli atbalsta un palīdz realizēt Ģildes uzdevumus un mērķus.
16.Valde uzklausa un izskata jebkuru ieteikumu Goda  biedra statusa piešķiršanai, no jebkura  Ģildes biedra un lemj, akceptē vai noraida priekšlikumu.(c) 2011, Oforta Ģilde. All rights reserved.